خط تولید

ما 50 خط اکسترودر، 70 خط اکسترودر، 80 خط اکسترودر، 90 خط اکسترودر، 100 خط اکسترودر؛ 120 خط اکسترودر، 150 خط اکسترودر، 630 خط ماشین پیچ و خم کنتیلیور،800 خط ماشین پیچ و خم کنتیلیور، 1000 خط ماشین پیچ و خم کنتلیور، 1250 خط ماشین پیچ و خم کنتلیور، 1000 خط ماشین پیچ و خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خم خمخط ماشین چرخاندن قاب، خط دستگاه گوش دادن

YUYANG MACHINE Co., Ltd. خط تولید کارخانه 0YUYANG MACHINE Co., Ltd. خط تولید کارخانه 1YUYANG MACHINE Co., Ltd. خط تولید کارخانه 2YUYANG MACHINE Co., Ltd. خط تولید کارخانه 3YUYANG MACHINE Co., Ltd. خط تولید کارخانه 4YUYANG MACHINE Co., Ltd. خط تولید کارخانه 5YUYANG MACHINE Co., Ltd. خط تولید کارخانه 6YUYANG MACHINE Co., Ltd. خط تولید کارخانه 7YUYANG MACHINE Co., Ltd. خط تولید کارخانه 8

OEM / ODM

YUYANG MACHINE Co., Ltd. خط تولید کارخانه 0

 

YUYANG MACHINE Co., Ltd. خط تولید کارخانه 1YUYANG MACHINE Co., Ltd. خط تولید کارخانه 2

YUYANG MACHINE Co., Ltd. خط تولید کارخانه 3YUYANG MACHINE Co., Ltd. خط تولید کارخانه 4